شیمی جمع‌بندی: دوم، سوم و چهارم دبیرستان

خلاصه

پدیدآورندگان

سعید مرادپور

نویسندگان

سعید مرادپور

پروین ابراهیمی

ویراستاران

پروین ابراهیمی

احمدعلی آزادبخت

ویراستاران

احمدعلی آزادبخت

هادی رستمی

ویراستاران

هادی رستمی

محمد آزادبخت

ویراستاران

محمد آزادبخت

مهرداد باستانی

ویراستاران

مهرداد باستانی

فاطمه غنی‌باغ‌زینبی

ویراستاران

فاطمه غنی‌باغ‌زینبی

مرضیه ساکی‌نیا

ویراستاران

مرضیه ساکی‌نیا

ناشر ها

نشر مهر و ماه نو

مهر و ماه نو