مهندسی اینترنت و کسب و کار الکترونیکی

خلاصه

پدیدآورندگان

ناصر مدیری

نویسندگان

ناصر مدیری

پروین شکیباقارب

نویسندگان

پروین شکیباقارب

ناشر ها

نشر مهرگان قلم

مهرگان قلم

نشر مهرجرد

مهرجرد