کارنامه پژوهشی 85 - 1384

خلاصه

پدیدآورندگان

مصطفی رئوفی

اهتمام‌کننده

مصطفی رئوفی

مریم کرمی

اهتمام‌کننده

مریم کرمی

سمیه مخلصی‌سمنانی

اهتمام‌کننده

سمیه مخلصی‌سمنانی

لعیا رحیمیان

اهتمام‌کننده

لعیا رحیمیان

شهین دوستی

اهتمام‌کننده

شهین دوستی

ابوالفضل محمدی

اهتمام‌کننده

ابوالفضل محمدی

حمیدرضا مولایی

اهتمام‌کننده

حمیدرضا مولایی

ناشر ها

نشر دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان