مبانی میکروسکوپ پروبی رویشی (SPM): کتاب درسی برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته‌های فناوری نانو و علوم پایه

خلاصه

پدیدآورندگان

والتی‌لئونیدوویچ میرونف

نویسندگان

والتی‌لئونیدوویچ میرونف

لیلا سیدفرجی

نویسندگان

لیلا سیدفرجی

قاسم کاوه‌ای

مترجمان

قاسم کاوه‌ای

ناشر ها

نشر فرهنگسرای دانش

فرهنگسرای دانش