حمایت از گروه‌های مخالف در حقوق بین‌الملل

خلاصه

تبیین دیدگاه اسلام در مورد برخورد با گروههای مخالف و مقایسه آن با دیدگاه حقوق بین‏الملل عمومی است. در این کتاب احکام حقوق بین‏الملل در مورد برخی از گروههای شورشی و حمایت از این گروهها بررسی شده و قطعنامه‏های سازمان ملل متحد در عدم مداخله در امور کشورها و حمایت از گروههای یک دولت یا کشور بیان گردیده است. نگارنده نخست تعریفی از گروههای مخالف و اقسام این گروهها ارائه کرده و سپس اصول حقوق بین‏الملل و مبانی فلسفه سیاسی اسلام را درخصوص حمایت از گروههای مخالف بیان و مقایسه نموده است. در فصول بعدی کتاب به بحث درباره گروههای مخالف و شورشی شروع و حمایت دولت‏ها از آنها

پدیدآورندگان

مرتضی نصراللهی

نویسندگان

مرتضی نصراللهی

ناشر ها

نشر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)