مرجعیت و سیاست در عصر غیبت

خلاصه

شرح اوضاع و احوال شیعیان در عصر غیبت و مبارزات مرجعیت شیعه و پیدایش اندیشه‏ها و مبانی سیاسی شیعی می‏باشد. در جلد چهارم این اثر حوادث مربوط به دوران مرجعیت سیدلاری و میرزای نائینی تا مرجعیت صدرالدین صدر بررسی شده و از نقش مرجعیت در این حوادث و دفاع از کیان کشورهای اسلامی در بحرانها مخصوصاً در عصر پهلوی بحث شده است. نویسنده به شیوه‏های مبارزاتی مرجعیت شیعه در کنار اقدامات و فعالیتهای فرهنگی پرداخته و پیرامون اندیشه‏های سیاسی شیخ الشریعه اصفهانی، عبدالکریم حائری، مدرس، محمدتقی خوانساری، حسین قمی، حجت کوه‏کمری و شاگردان و آثار علمی هر یک از این شخصیت‏ها سخن گفته است.

پدیدآورندگان

علی‌نقی ذبیح‌زاده

نویسندگان

علی‌نقی ذبیح‌زاده

ناشر ها

نشر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)