مجموعه مقالات همایش استعمار فرانو

خلاصه

مجموعه مقالات و تحلیلهای نظری در تبیین مبانی و ماهیت استعماری غرب و ذکر مشخصات تفکر غربی و تهاجم فرهنگی غرب است. مقالات این مجموعه در 5 فصل در عناوین زیر تنظیم شده است: جستاری نظری، استعمار و جهان اسلام، استعمار فرانو و انقلاب اسلامی، فرهنگ و رسانه و مصاحبه‏ها. در فصل اول از تمدن غرب و عناصر سلطه‏گری در فرهنگ غرب و پدیده جهانی‏سازی بحث شده سپس شیوه‏ها و سبکهای استعمارگری در عصر پسامدرن و واکنش مسلمانان و اصناف مختلف به پدیده‏های غربی در فصل دوم ارزیابی گردیده است. تقابل‏ها و چالش‏های فرهنگی غرب و مبانی انقلاب اسلامی در ایران موضوع فصل سوم است. در فصل چهارم از کارکردهای استعماری رسانه و تأثیر آن در جهانی‏سازی بحث شده و در پایان در چند مصاحبه علمی ابعاد ماهیت استعماری غرب و سلطه‏گری تمدن اروپایی نقد شده است.

پدیدآورندگان

ناشر ها

نشر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)