سیاست‌های مالی و نقش آن در نظام اسلامی

خلاصه

در 5 فصل این کتاب ابعاد و مبانی سیاستهای مالی براساس احکام اسلامی و ضوابط حکومت اسلامی بررسی شده است. سیاست مالی، سیاستی است که می‏کوشد از راه تغییر در هزینه دولتی و مالیات، سطح فعالیتهای اقتصادی را تنظیم کند. سیاست مالی بر دو پایه هزینه‏ها و درآمدهای حکومت قرار دارد و چون ارتباط بین هزینه‏ها و درآمدها به وسیله ترازنامه بودجه عمومی تعیین می‏شود، مهمترین ابزار سیاست مالی بودجه است. در این کتاب از درآمدهای عمومی و سیاستهای مربوط به آن در تاریخ حکومتهای اسلامی بحث شده و سیاستهای هزینه‏های عمومی در نظام اقتصاد اسلامی در 3 فصل تحلیل گردیده و رابطه آن با انواع مخارج حکومت اسلامی، کسری بودجه و نحوه جبران آن ارائه شده است. سیاستهای درآمدی و قیمتی از دیگر مباحث کتاب است. نویسنده برپایه ضوابط شرعی تلاش می‏کند راهکارهای مربوط به هزینه و درآمدهای حکومت و مسئله بودجه را برای حکومت اسلامی طرح نماید.

پدیدآورندگان

محمدمنذر قحف

نویسندگان

محمدمنذر قحف

مهدی لطیفی

مترجمان

مهدی لطیفی

ناشر ها

نشر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)