خطاناپذیری پاپ: کنکاش آموزه خطاناپذیری پاپ با تاکید بر دیدگاه هانس کونگ

خلاصه

این پژوهش درخصوص یکی از عقاید کلیسای کاتولیک یعنی خطاناپذیری پاپ بحث می‏کند. در کلیسای کاتولیک دو دسته آموزه وجود دارد. یک دسته آموزه‏های خطاپذیر و دسته دیگر خطاناپذیر است. در این کتاب دیدگاه هانس کونگ در نقد خطاناپذیری پاپ بررسی شده است. کونگ به این پرسش که آیا غیر از خدا و عیسی پاپ نیز خطاناپذیر است پاسخ منفی می‏دهد و این آموزه را نقد می‏نماید. در فصل اول پیشینه این عقیده و رابطه آن با مفهوم اقتدار بررسی شده سپس دیدگاههای مخالفان و موافقان و استدلال هر کدام ارزیابی شده، در ادامه زمینه‏های فکری کونگ و عواملی که باعث نگارش کتاب خطاناپذیری پاپ از سوی وی شد بررسی گردیده و ابعاد دیدگاه وی و تقابل کلیسای کاتولیک و ارتدکس تبیین شده است.

پدیدآورندگان

مرتضی صانعی

نویسندگان

مرتضی صانعی

ناشر ها

نشر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)