مروری بر میکروبیولوژی جاوتز 2007

خلاصه

پدیدآورندگان

مرجان حاجی‌بابایی

ویراستاران

مرجان حاجی‌بابایی

جمیله نوروزی

گردآورندگان

جمیله نوروزی

ناشر ها

نشر تیمورزاده

تیمورزاده

نشر طبیب

طبیب