GOM روانپزشکی آکسفورد

خلاصه

پدیدآورندگان

مایکل‌گراهام گلدر

نویسندگان

مایکل‌گراهام گلدر

ریچارد میو

نویسندگان

ریچارد میو

جان گدیس

نویسندگان

جان گدیس

رضا دانشمند

مترجمان

رضا دانشمند

ناشر ها

نشر تیمورزاده

تیمورزاده

نشر طبیب

طبیب

نشر رهام گرافیک

رهام گرافیک