همزیستی مسالمت‌آمیز در اسلام و حقوق بین‌الملل

خلاصه

پدیدآورندگان

محمدمهدی کریمی‌نیا

نویسندگان

محمدمهدی کریمی‌نیا

ناشر ها

نشر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)