اختلالات چربی

خلاصه

پدیدآورندگان

جان‌پی. رکلس

نویسندگان

جان‌پی. رکلس

آرزو دهقانی

مترجمان

آرزو دهقانی

عظیمه جعفری

مترجمان

عظیمه جعفری

علی نیک‌فرجام

مترجمان

علی نیک‌فرجام

ناشر ها

نشر تیمورزاده

تیمورزاده

نشر طبیب

طبیب