نظریه‌های انسان سالم با نگرش به منابع اسلامی

خلاصه

پژوهشی در عرصه روان‌شناسی است که به تبیین نظریه‌های فلسفی، اخلاقی و روان‌شناختی «انسان سالم» و مدل سازی و تبیین «دیدگاه اسلام در خصوص شخصیت سالم» پرداخته است. نویسنده در بخش اول پیشینه و سیر تحول مفهوم سلامت را بررسی نموده و ملاک‌های گوناگون بهنجاری و سلامت روان را تشریح نموده است. بخش بعدی در رویکردی تاریخی به نظریه‌های انسان سالم، دیدگاه فیلسوفان و عالمان اخلاق، ادیان و فلسفه‌های سیاسی و اجتماعی معاصر را مورد بحث و نظر قرار داده است. نگارنده در بخش سوم دیدگاه روان‌شناسان شخصیت درباره انسان سالم را تبیین نموده و آن را در نظریه‌های روان تحلیلگرانه جستجو نموده است. وی در ادامه به ارزیابی رویکردهای گوناگون، رفتاری، صفاتی، شناختی و انسان‌گرایانه به انسان کامل و دیدگاه فیلسوفان معتقد به این رویکردها پرداخته است. بخش چهارم نیز به مبانی نظری انسان سالم، ساخت و پدیدایی شخصیت از دیدگاه اسلام و نگاه ویژه آن به سلامت معنوی اختصاص یافته و پس از آن به بحث آسیب شناسی روانی در چارچوب روان‌شناسی دینی پرداخته است.

پدیدآورندگان

محمدصادق شجاعی

نویسندگان

محمدصادق شجاعی

مجتبی حیدری

نویسندگان

مجتبی حیدری

ناشر ها

نشر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)