نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا

خلاصه

پدیدآورندگان

لوطبن‌یحیی ابومخنف

نویسندگان

لوطبن‌یحیی ابومخنف

جواد سلیمانی

مترجمان

جواد سلیمانی

محمدهادی یوسفی‌غروی

گردآورندگان

محمدهادی یوسفی‌غروی

ناشر ها

نشر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)