بازشناسی تربیت جنسی با رویکردی اسلامی

خلاصه

شناسایی، توصیف و طبقه‌بندی بایدها و نبایدهای تربیت جنسی جوانان و نوجوانان از چشم‌اندازی اسلامی موضوع این اثر می‌باشد. نویسنده پس از بیان پرسش‌ها و کلیاتی پیرامون موضوع، به تبیین و مقایسه مبانی نظری «تربیت جنسی در اسلام» و غرب پرداخته و برخی از آموزه‌های عمومی آن را مورد بررسی قرار داده است. نگارنده با این اعتقاد که مساله «حجاب» و نوع روابط میان زن و مرد، تاثیر بسزایی در تربیت جنسی دارد، به تشریح پیوند این دو مقوله با یکدیگر پرداخته است. وی در ادامه از اهمیت و حساسیت تربیت جنسی در نوجوانی سخن گفته و عوامل مهار گرایش‌های تند جنسی را بررسی نموده است. در فصل پنجم، علاوه بر بیان اینکه ازدواج ایمن‌ترین بستر در نظام تربیت جنسی اسلامی می‌باشد، به تبیین انواع ازدواج پرداخته شده و در نهایت «آسیب شناسی تربیت جنسی» و معرفی انحرافات جنسی از دیدگاه اسلامی در فصل پایانی سامان داده شده و راه‌کارهایی عملی در راستای مبارزه با این انحرافات ارایه گردیده است.

پدیدآورندگان

شهناز یوسفی

نویسندگان

شهناز یوسفی

ناشر ها

نشر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)