اندیشه و روش اصلاح جامعه از دیدگاه امام علی (ع)

خلاصه

این اثر در حوزه «جامعه شناسی دین» و با تکیه بر روش علیع، به «بایدها و نبایدهای اصلاحات حاکم اسلامی» پرداخته است. نویسنده با این مقدمه که تغییر در ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع، یکی از مهم‎ترین وظایف دولت‌ها، ایجاد اصلاحات در جوامع در راستای پیشرفت و توسعه می‌باشد سعی در پاسخ به این سوال دارد که «اصلاحات حکومتی امام علی(ع)» چگونه و مبتنی بر چه روشی بوده است؟ وی معتقد است که امام(ع) در راستای اصلاحات مورد نظر خود به عنوان یک حاکم، علاوه بر اصلاح در ساختار فردی جامعه و بیش از آن، ساختارهای سیاسی و اقتصادی جامعه را مورد توجه قرار داده است. نویسنده نیز نخست در ساختار سیاسی، به تشریح اصلاحات گوناگونی مانند روابط مردم و زمامداران، برخورد با مخالفان، سیاست‌های نظامی، نگرش حاکم و مردم به حکومت و وظایف کلی آن پرداخته و در ادامه اصلاحات گوناگون اقتصادی امام را نیز مورد بررسی قرار داده است. نگارنده در بخش تغییرات در فرد، به دقت نظر در اصلاحات نظام ارزشی، شخصیتی و اصلاح در روابط اجتماعی مورد نظر علی(ع) پرداخته است.

پدیدآورندگان

مهدی محمدی‌صیفار

نویسندگان

مهدی محمدی‌صیفار

ناشر ها

نشر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)