بهترین حضور

خلاصه

پدیدآورندگان

مهدی وحیدی‌صدر

شاعران

مهدی وحیدی‌صدر

ناشر ها

نشر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)