امپراتوری جنگ

خلاصه

کتاب مذکور در رابطه با تاریخ کشور آمریکا و جنگ‌های تجاوزگرانه و توسعه‌طلبی‌های امپریالیستی آن به رشته تحریر درآمده است. مؤلف ابتدا به ایدئولوژی آمریکایی‌ها در برابر واقعیات پرداخته که صلح را با شمشیر می‌جویند و در ادامه بحث امپراتوری برای آزادی را مطرح نموده و جنگ با اسپانیا و جنگ‌های پی‌درپی و جنگ جهانی اول را که توسط آمریکا آتش‌افروزی شده یادآوری کرده است؛ و در پایان به جنگ سرد که برخورد ایدئولوژی‌ها پرداخت کرده و به جنگ گرم که عبارت از جنگ‌های وحشیانه در قالب مبارزه با تروریسم است را مورد بحث و تحلیل قرار داده است. ایدئولوژی آمریکایی‌ها در برابر واقعیات از موضوعات اساسی این نوشتار محسوب می‌گردد.

پدیدآورندگان

پال ال. اتوود

نویسندگان

پال ال. اتوود

علی فتحعلی‌آشتیانی

مترجمان

علی فتحعلی‌آشتیانی

ناشر ها

نشر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)