کتاب‌شناسی تفصیلی تاریخ عرفان اسلامی با نمایه مطالب (فهرست اشخاص: رونق‌علی - یویتز)

خلاصه

پدیدآورندگان

مرکز پژوهشی دائره‌المعارف علوم عقلی اسلامی

تدوین‌گران

مرکز پژوهشی دائره‌المعارف علوم عقلی اسلامی

ناشر ها

نشر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)