کتاب‌شناسی تفصیلی تاریخ عرفان اسلامی با نمایه مطالب (الف - حسینی)

خلاصه

این کتاب که با عنوان کتابشناسی تفصیلی تاریخ عرفان اسلامی منتشرشده است و در آن به معرفی 6600 کتاب و مقاله از کتابخانه‌های مختلف پرداخته‌شده است، بخشی از مجموعه کتاب‌شناسی‌های تفصیلی علوم عقلی مرکز پژوهشی دائرة‌المعارف علوم عقلی اسلامی می‌باشد. هدف اصلی این کتاب‌شناسی، شناسایی منابع تحقیق برای هر یک از فعالیت‌های آن مانند: تهیه اصطلاح‌نامه‌ها، مدخل گزینی، چکیده‌نویسی و نمایه‌سازی، تهیه پرونده‌های علمی و دائرة‌المعارف‌های علوم عقلی اسلامی است. کتاب‌های کتاب‌شناسی تاریخ عرفان اسلامی در 6 جلد تهیه و درمجموع از دو بخش عمده تشکیل‌شده است. بخش اول به معرفی منابع و نمایه‌ها اختصاص دارد و بخش دوم به فهرست‌های گوناگون که زمینه جستجو را در بخش اول کتاب فراهم می‌کند می‌پردازد این فهرست‌ها در جلد 4، 5 و 6 این اثر آمده است.

پدیدآورندگان

مرکز پژوهشی دائره‌المعارف علوم عقلی اسلامی

تدوین‌گران

مرکز پژوهشی دائره‌المعارف علوم عقلی اسلامی

ناشر ها

نشر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)