کتاب جامع ارولوژی ایران

خلاصه

آشنايي پزشکان کشور از جمله دستياران و متخصصان ارولوژي با طب رايج و بيماري‌هاي بومي از ضروريات حفظ و ارتقاء سلامت در هر کشور است. بدون ترديد کتاب‌هاي درسي و مرجع در اين زمينه نقش بسيار مهم و کليدي را ايفا مي‌کنند. با توجه به اينکه کتاب خارجي بر مبناي نيازهاي کشور ما تنظيم نشده و اولويت‌هاي بهداشتي و درماني کشور در آن لحاظ نشده است، از ميزان يادگيري به ميزان چشمگيري کاسته مي‌شود. کتاب جامع ارولوژي ايران اولين کتاب تأليفي به زبان فارسي در حوزه تخصصي علوم باليني پزشکي است که ويراست اول آن در سال ۱۳۸۶ تدوين شد. کتاب حاضر که ويراست سوم کتاب جامعه ارولوژي ايران است با مشارکت بيش از ۱۲۲ تن از اساتيد و صاحب‌نظران اين رشته و رشته‌هاي مرتبط با بازنگري کامل ويراست قبل و افزودن ۷ فصل، با توجه به پيشرفت اين علم و نياز مخاطبين، در دو جلد ارائه شده است.

پدیدآورندگان

ناصر سیم‌فروش

نویسندگان

ناصر سیم‌فروش

اکبر نورعلیزاده

نویسندگان

اکبر نورعلیزاده

محمدحسین سلطانی

نویسندگان

محمدحسین سلطانی

ریحانه یمینی‌شریف

تصویرگران

ریحانه یمینی‌شریف

مریم‌السادات شریفی‌مطلق

تصویرگران

مریم‌السادات شریفی‌مطلق

ناشر ها

نشر تیمورزاده

تیمورزاده