قلب در یک صفحه

خلاصه

پدیدآورندگان

اسکات کاهان

نویسندگان

اسکات کاهان

راجنیش پراساد

نویسندگان

راجنیش پراساد

علی نیک‌فرجام

مترجمان

علی نیک‌فرجام

عظیمه جعفری

مترجمان

عظیمه جعفری

فاطمه بختیارزاده

مترجمان

فاطمه بختیارزاده

آرزو دهقانی

مترجمان

آرزو دهقانی

ناشر ها

نشر تیمورزاده

تیمورزاده