دستنامه جامع داروهای رسمی ایران: ایران فارما، داروهای گیاهی

خلاصه

پدیدآورندگان

زهرا کلاهدوز

نویسندگان

زهرا کلاهدوز

مهدیه بهشادفر

نویسندگان

مهدیه بهشادفر

سیدحمید خوئی

نویسندگانِ مقدمه

سیدحمید خوئی

ناشر ها

نشر تیمورزاده

تیمورزاده