اقتصاد خرد (با نگاهی به مباحث اسلامی)

خلاصه

پدیدآورندگان

سیدمحمدکاظم رجایی

نویسندگان

سیدمحمدکاظم رجایی

سعیدرضا علی‌عسکری

ویراستاران

سعیدرضا علی‌عسکری

ناشر ها

نشر پژوهشکده حوزه و دانشگاه

پژوهشکده حوزه و دانشگاه

نشر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)