مجموعه پرسش‌ها و پاسخ‌های تشریحی 62‌ومین آزمون دانشنامه تخصصی (بورد) و گواهینامه (ارتقا) دانشگاه‌های تهران و شهید بهشتی (1394) جراحی کلیه و مجاری ...

خلاصه

پدیدآورندگان

محمدعلی قائد

گردآورندگان

محمدعلی قائد

فاطمه گیتی‌نورد

گردآورندگان

فاطمه گیتی‌نورد

بهزاد ناروئی

گردآورندگان

بهزاد ناروئی

شهرام گوران

گردآورندگان

شهرام گوران

ناشر ها

نشر تیمورزاده

تیمورزاده