شاخص‌های ارتباطات اجتماعی در جامعه اسلامی

خلاصه

در کتاب حاضر، شاخص‌هاي ارتباطات اجتماعي در جامعه اسلامي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. در اين اثر با نگاهي به جغرافياي ارتباطي انسان در عرصه اجتماعي، تعاملات فرد با افراد ديگر اعضاي خانواده، خويشاوندان، همسايگان، دوستان، مؤمنان با وصف عام ايمان، مسلمانان، اهل کتاب، کفار و مشرکين را مدنظر قرار داده است. تعاملات اجتماعي در جامعه اسلامي بر اصول اخلاقي و ارزش‌هاي متخذ از دين استوار است.

پدیدآورندگان

حسین یوسف‌زاده

نویسندگان

حسین یوسف‌زاده

ناشر ها

نشر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)