تربیت جنسی فرزندان: عوامل، روش‌ها و راهکارها

خلاصه

در کتاب حاضر، عوامل و راهکارهاي تربيت جنسي فرزندان تشريح شده است. مباحث اين اثر در سه فصل کلي سامان يافته است. ابتدا تربيت جنسي تعريف شده و در خصوص ضرورت تربيت جنسي، آثار تربيت جنسي درست و زيان‌هاي غفلت از تربيت جنسي کودکان مباحثي مطرح شده است. سپس عوامل مؤثر در تربيت جنسي واکاوي شده است. خانواده، عوامل اجتماعي و محيطي و همچنين عوامل جسماني و رواني از جمله اين عوامل هستند. در نهايت نيز راهکارهاي تربيت جنسي صحيح با شيوه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم در دوران کودکي و نوجواني ارائه شده است.

پدیدآورندگان

جواد مصلحی

نویسندگان

جواد مصلحی

محدثه‌سادات طباطبایی

ویراستاران

محدثه‌سادات طباطبایی

ناشر ها

نشر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)