امواج الفتن و سفینه النجاه

خلاصه

اثر حاضر، ترجمه عربي کتاب «طوفان فتنه و کشتي بصيرت» تأليف آيت‌الله محمدتقي مصباح يزدي است. مباحث اين اثر در پنج فصل تدوين يافته است. ابتدا به بررسي فتنه و امتحان الهي در قرآن و حديث پرداخته شده است. سپس عوامل، انگيزه‌ها و اهداف فتنه واکاوي شده است. در ادامه ماهيت فتنه‌گران و چگونگي شکل‌گيري فتنه‌هاي اجتماعي موشکافي شده است. در فصل بعدي نيز راهبردها و رويکردهاي فتنه‌گران مطرح شده است. در نهايت وظايف مومنان در برابر فتنه‌هاي اجتماعي تشريح شده است.

پدیدآورندگان

حیدر حیدری

نویسندگان

حیدر حیدری

محمدتقی مصباح‌یزدی

نویسندگان

محمدتقی مصباح‌یزدی

ناشر ها

نشر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)