فیزیولوژی گایتون و هال: هوانوردی، فضا و غواصی در اعماق دریا اصول کلی و فیزیولوژی دستگاه‌های حسی

خلاصه

پدیدآورندگان

جان‌ادوارد هال

نویسندگان

جان‌ادوارد هال

محمدرضا بیگدلی

مترجمان

محمدرضا بیگدلی

ناشر ها

نشر تیمورزاده

تیمورزاده