فیزیولوژی گایتون و هال: متابولیسم و تنظیم‌ دما

خلاصه

پدیدآورندگان

جان‌ادوارد هال

نویسندگان

جان‌ادوارد هال

محمدرضا بیگدلی

مترجمان

محمدرضا بیگدلی

ناشر ها

نشر تیمورزاده

تیمورزاده