فیزیولوژی گایتون و هال: غدد درون‌ریز و تولید مثل، فیزیولوژی ورزش

خلاصه

پدیدآورندگان

جان‌ادوارد هال

نویسندگان

جان‌ادوارد هال

محمدرضا بیگدلی

مترجمان

محمدرضا بیگدلی

ناشر ها

نشر تیمورزاده

تیمورزاده