مجموعه پرسش‌ها و پاسخ‌های 62مین آزمون دانشنامه تخصصی (بورد) و گواهینامه (ارتقاء) ...

خلاصه

پدیدآورندگان

سیدعلی دهقان‌منشادی

نویسندگان

سیدعلی دهقان‌منشادی

محمدرضا صالحی

نویسندگان

محمدرضا صالحی

ندا علیجانی

نویسندگان

ندا علیجانی

فرشته غیاثوند

نویسندگان

فرشته غیاثوند

آرش سیفی

نویسندگان

آرش سیفی

عالیه پوردست

نویسندگان

عالیه پوردست

ملیحه حسن‌نژاد

نویسندگان

ملیحه حسن‌نژاد

بهزاد امیری

نویسندگان

بهزاد امیری

امیررضا حسینی

نویسندگان

امیررضا حسینی

زینب یاسینی

نویسندگان

زینب یاسینی

محمود بهرام‌پور

نویسندگان

محمود بهرام‌پور

الهه نصری

نویسندگان

الهه نصری

زهره آخوندی

نویسندگان

زهره آخوندی

زینب ملک‌زاده

نویسندگان

زینب ملک‌زاده

زهرا معلمی

نویسندگان

زهرا معلمی

ناشر ها

نشر تیمورزاده

تیمورزاده