دستنامه درمان‌های طبی واشنگتن

خلاصه

پدیدآورندگان

همانت گودارا

نویسندگان

همانت گودارا

آنجلا هیرب

نویسندگان

آنجلا هیرب

مایکل نسیف

نویسندگان

مایکل نسیف

حنا اوتپکا

نویسندگان

حنا اوتپکا

آرون روزنستاک

نویسندگان

آرون روزنستاک

مهیار شیرخدایی

مترجمان

مهیار شیرخدایی

محمدرضا ترحمی

مترجمان

محمدرضا ترحمی

علی ابطحی‌راد

مترجمان

علی ابطحی‌راد

محمد رضائیان

مترجمان

محمد رضائیان

رهام صادقی‌مکی

مترجمان

رهام صادقی‌مکی

افسانه توده‌رنجبر

مترجمان

افسانه توده‌رنجبر

کاوه شفائی‌تنکابنی

مترجمان

کاوه شفائی‌تنکابنی

حسام‌الدین حسینجانی

مترجمان

حسام‌الدین حسینجانی

ناشر ها

نشر تیمورزاده

تیمورزاده

نشر طبیب

طبیب