دل درد

 عکس روی جلد کتاب دل درد

خلاصه

پدیدآورندگان

الوین سیلورستاین

نویسندگان

الوین سیلورستاین

ویرجینیا سیلورستاین

نویسندگان

ویرجینیا سیلورستاین

لوراسیلوراستاین نان

نویسندگان

لوراسیلوراستاین نان

فریبا قربانی

مترجمان

فریبا قربانی

ناشر ها

نشر تیمورزاده

تیمورزاده

نشر طبیب

طبیب