تن‌های تنها

خلاصه

پدیدآورندگان

محمدصادق آقاجانی‌کوپایی

نویسندگان

محمدصادق آقاجانی‌کوپایی

محدثه‌سادات طباطبایی

ویراستاران

محدثه‌سادات طباطبایی

ناشر ها

نشر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)