150 مسئله الکتروکاردیوگرافی

خلاصه

پدیدآورندگان

جان‌آر. هامپتون

نویسندگان

جان‌آر. هامپتون

انوش دهنادی‌مقدم

مترجمان

انوش دهنادی‌مقدم

ناشر ها

نشر تیمورزاده

تیمورزاده

نشر طبیب

طبیب