موقعیت حقوقی زنان بزه‌دیده در فقه و حقوق

خلاصه

در این کتاب با هدف حمایت از زنان بزه‌دیده اجتماعی، به بحث در مورد تبیین حقوق این قبیل از زنان و راهکارهای تضمین حقوق آنان با رویکردی فقهی و حقوقی پرداخته شده و قوانین دین اسلام در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نویسنده در این زمینه به مقایسه قوانین موضوعه افغانستان و ایران در مورد حمایت حقوقی از زنان بزه‌دیده پرداخته و با بهره‌گیری از تدابیر نظام کیفری اسلام و نهادینه کردن قوانین موضوعه به دفاع از این زنان پرداخته است. نگارنده از منظری حقوقی و فقهی به بررسی ضرورت حمایت از زنان آسیب‌دیده اجتماعی و ضرورت مجازات آسیب‌زنندگان به آنان پرداخته و راه‌های حمایت از این قبیل از زنان طبق مقررات حقوقی جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با قوانین موضوعه افغانستان را ذکر نموده و عوامل بزه‌دیدگی زنان در جامعه ایران را بررسی کرده است.

پدیدآورندگان

عبدالکریم اسکندری

نویسندگان

عبدالکریم اسکندری

ناشر ها

نشر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)