معیار دانش

خلاصه

مروری بر مباحث مربوط به قیاس و حجت در علم منطق است. دراین اثر ابتدا به بحث در مورد اشکالات قیاس و مفید علم نبودن آن پرداخته شده و سپس اقسام قیاس اعم از قیاس بسیط و مرکب، قیاس اقترانی و شرطی، قیاس استثنایی و ویژگی‌ها و احکام هر یک آنها بیان گردیده است. آنگاه نویسنده به اشکال چهارگانه قیاس و ضروب منتجه و عقیمه در قیاس اقترانی حملی اشاره کرده و شروط نتیجه دادن قیاس در شکل‌های چهارگانه و همچنین عوامل بطلان نتیجه در آنها را مورد بحث و بررسی قرار داده است. نویسنده به اشکالات موجود در شکل اول قیاس اشاره کرده و و ضروب منتج در اشکال دوم تا چهارم قیاس و ویزگی‌های هر یک از اشکال قیاس را بیان کرده است.

پدیدآورندگان

عسکری سلیمانی‌امیری

نویسندگان

عسکری سلیمانی‌امیری

ناشر ها

نشر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)