درآمدی بر نقش دانش اصول فقه در تفسیر قرآن

خلاصه

پژوهشی در زمینه مبانی اصول فقهی تفسیر قرآن و استفاده از قواعد اصولی در این زمینه است. در این اثر ابتدا کلیاتی در زمینه دانش تفسیر و اصول فقه ارایه شده و سپس علوم مورد نیاز در تفسیر از جمله ضرورت علم اصول فقه در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. آنگاه نویسنده به نقش دانش اصول فقه در شناخت معنای واژگان و جملات قرآنی اشاره کرده و برخی از مهمترین کاربردهای قواعد اصولی در این زمینه را مورد بحث و بررسی قرار داده است. در همین راستا نگارنده به قواعدی مانند معنای هیأت واژه و جمله، امر و نهی، مفهوم و مدلول جملات مانند مدلول سیاقی، مفهوم وصف و شرط و سایر انواع مفاهیم، چگونگی فهم معنای حقیقی و مجازی واژگان قرآنی، افاده عموم دادن نکره در سیاق نفی، معانی مطلق واژگان و راه‌های تشخیص معنای حقیقی و مجازی در اصول فقه و کاربرد آنها در تفسیر قرآن اشاره کرده و نقش دانش اصول‌فقه در شناخت مراد خدای متعال از واژگان و جملات قرآنی را مورد بحث و بررسی قرار داده است.

پدیدآورندگان

حسن ص‍ادق‍ی‌

نویسندگان

حسن ص‍ادق‍ی‌

ناشر ها

نشر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)