بیست با ماست

خلاصه

پدیدآورندگان

محمود حسنی‌نژادمغنی

نویسندگان

محمود حسنی‌نژادمغنی

محدثه‌سادات طباطبایی

ویراستاران

محدثه‌سادات طباطبایی

ناشر ها

نشر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)