این رشته سر دراز دارد

خلاصه

پدیدآورندگان

احمد امامی‌راد

نویسندگان

احمد امامی‌راد

مهدی امینی

ویراستاران

مهدی امینی

اکبر ثبتی

تصویرگران

اکبر ثبتی

ناشر ها

نشر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)