همراه با غدیر

خلاصه

پدیدآورندگان

جمعی از نویسندگان

نویسندگان

جمعی از نویسندگان

محمدرضا هادوی

تصویرگران

محمدرضا هادوی

ناشر ها

نشر تیمورزاده

تیمورزاده

نشر طبیب

طبیب