مبانی طب داخلی سیسیل 2010

خلاصه

پدیدآورندگان

تامس‌ای. آندرئولی

نویسندگان

تامس‌ای. آندرئولی

چارلزکالکوک‌‌ج. کارپنتر

نویسندگان

چارلزکالکوک‌‌ج. کارپنتر

رابرت‌سی. گریگز

نویسندگان

رابرت‌سی. گریگز

ثریا ارژن

مترجمان

ثریا ارژن

شهریار پرویزی‌عمران

مترجمان

شهریار پرویزی‌عمران

سعداله اسماعیلی

مترجمان

سعداله اسماعیلی

رامین اعتصامی

مترجمان

رامین اعتصامی

محمد رضائیان

مترجمان

محمد رضائیان

مهدی موسوی

مترجمان

مهدی موسوی

لیلی نامداری

مترجمان

لیلی نامداری

ناشر ها

نشر تیمورزاده

تیمورزاده

نشر طبیب

طبیب