بیماریهای عفونی

خلاصه

پدیدآورندگان

رابرت‌سی. گریگز

نویسندگان

رابرت‌سی. گریگز

آیورج. بنجامین

نویسندگان

آیورج. بنجامین

تامس‌ای. آندرئولی

نویسندگان

تامس‌ای. آندرئولی

ثریا ارژن

مترجمان

ثریا ارژن

شهریار پرویزی‌عمران

مترجمان

شهریار پرویزی‌عمران

علیرضا یلدا

ناظرها

علیرضا یلدا

ناشر ها

نشر تیمورزاده

تیمورزاده

نشر طبیب

طبیب