ناهنجاری‌های مادرزادی

خلاصه

پدیدآورندگان

صلاح‌الدین دلشاد

ناظرها

صلاح‌الدین دلشاد

فاطمه نقدی

ناظرها

فاطمه نقدی

مریم جوانبخت

ناظرها

مریم جوانبخت

ناشر ها

نشر تیمورزاده

تیمورزاده

نشر طبیب

طبیب