قلب و عروق: برگزیده از طب داخلی هاریسون 2008 و مبانی طب داخلی سسیل 2010

خلاصه

پدیدآورندگان

امید رضائی

گردآورندگان

امید رضائی

ناشر ها

نشر تیمورزاده

تیمورزاده

نشر طبیب

طبیب