حافظان نشر

 عکس روی جلد کتاب حافظان نشر

خلاصه

این نوشتار، تلاشی است برای تبیین تاریخ و نشر کتاب، کتاب‌فروشی و معرفی اولین فروشندگان کتاب در ایران. از جمله مباحث مندرج در کتاب، می‌توان این موارد را برشمرد: اولین جای پای چاپ در ایران؛ بازار تهران؛ کتاب و کتاب‌فروشی در تهران؛ تشکیل اتحادیه؛ سیدابوالقاسم مرعشی و اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان؛ خاطراتی از زبان همیاران نشر؛ از مخبرالدوله بهارستان؛ اعضای اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران؛ چهار نسل ناشر؛ کتاب‌فروشان صاحب قلم؛ و اسنادی از کتاب‌فروشان.

پدیدآورندگان

لی‌لی فرهادپور

نویسندگان

لی‌لی فرهادپور

سیدمسعود مرعشی

ویراستاران

سیدمسعود مرعشی

ناشر ها

نشر حافظ نوین

حافظ نوین