جوشکاری و تراشکاری

خلاصه

پدیدآورندگان

مهدی طهماسبی

نویسندگان

مهدی طهماسبی

ناشر ها

نشر مانز (وابسته به معاونت تربیت و آموزش نزاجا)

مانز (وابسته به معاونت تربیت و آموزش نزاجا)