جزء سی‌ام قرآن مجید با خط درشت و اعراب رنگی: آموزشی

خلاصه

پدیدآورندگان

مهدی الهی‌قمشه‌ای

مترجمان

مهدی الهی‌قمشه‌ای

علی فرجی

ویراستاران

علی فرجی

رضا شیرازی

ویراستاران

رضا شیرازی

ناشر ها

نشر ذکر مبین

ذکر مبین

نشر پیام محراب

پیام محراب